بستن
-يونس كرامتي به‌عنوان سردبير فصلنامه تخصصي «نقد كتاب علوم محض و كاربردي» منصوب شد
[ادامه خبر]
بستن
-«نقد و بررسي دور جديد كتاب هفته» در سراي اهل قلم
[ادامه خبر]
بستن
-جايگاه علوم خاص در جايزه كتاب سال بررسي مي‌شود
[ادامه خبر]
بستن
-بررسي «نقد مستعار» در سراي اهل قلم
[ادامه خبر]
بستن
-برگزاري نشست «ايرانشناسي و اسلامشناسي در ايتاليا» در سراي اهل قلم
[ادامه خبر]
بستن
-يك 118 جديد و رايگان براي اهالي فرهنگ/ 8500 عنوان كتاب در يك لوح
[ادامه خبر]
[آرشیو]