لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی
نويسنده:جان هاسپرس ؛ نويسنده:راجر اسکراتن ؛ مترجم:یعقوب آژند - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 701.17 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 25000 ریال - 1 -4324-03-964-978 انتخاب
2- فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی
نويسنده:جان هاسپرس ؛ نويسنده:راجر اسکراتن ؛ مترجم:یعقوب آژند - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 701.17 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 9500 ریال - 2 -4324-03-964 انتخاب
3- فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی
نويسنده:جان هاسپرس ؛ نويسنده:راجر اسکراتن ؛ مترجم:یعقوب آژند - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 111.85 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7500 ریال - 2 -4324-03-964 انتخاب
4- فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی
نويسنده:جان هاسپرس ؛ نويسنده:راجر اسکراتن ؛ مترجم:یعقوب آژند - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 701.17 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 85000 ریال - 1 -4324-03-964-978 انتخاب
5- فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی
نويسنده:جان هاسپرس ؛ نويسنده:راجر اسکراتن ؛ مترجم:یعقوب آژند - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 701.17 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 65000 ریال - 1 -4324-03-964-978 انتخاب
6- فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی
نويسنده:جان هاسپرس ؛ نويسنده:راجر اسکراتن ؛ مترجم:یعقوب آژند - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 701.17 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 190000 ریال - 1 -4324-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1