لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (9)
تالیف (43)
ترجمه (1)
تهران (32)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - نشر در دانش بهمن - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - انتخاب
2- 101 American English idioms
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Mario Risso - زبان ملل - دیویی: 427.973 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 23000 ریال - انتخاب
3- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - هزار و یکشب - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
4- 101 American English idioms: understanding and speaking English like an American
نويسنده:Harry Collins ؛ مترجم:Mario Risso - آهنگ - دیویی: 427.973 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
5- 101 American English proverbs: understanding language and culture through commonly used sayings
نويسنده:Harry Collins - صبح صادق - دیویی: 398.9210973 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
6- 101 American English proverbs: understanding language and culture through commonly used sayings
نويسنده:Harry Collins - جنگل - دیویی: 398.9210973 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - انتخاب
7- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - قلمستان ‌هنر - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
8- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - فواد - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
9- 101 American English idioms: understanding and speaking English like an American
نويسنده:Harry Collins ؛ مترجم:Mario Risso - شمیم - دیویی: 427.973 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
10- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - فواد - دیویی: 428 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5