لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(99)
چاپ مجدد (168)
تالیف (266)
ترجمه (1)
تهران (242)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (267) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley - پیک علوم،دانشیار - دیویی: 423 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 ریال - انتخاب
2- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley - نشر پیکان - دیویی: 423 - 466 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 13000 ریال - 3 -040-328-964 انتخاب
3- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley - زرین قلم - دیویی: 423 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 14000 ریال - انتخاب
4- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley - موسسه انتشارات یادواره کتاب - دیویی: 423 - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 12000 ریال - انتخاب
5- Oxford elementary learner's dictionary
نويسنده:Angela Crawley ؛ نويسنده:Michael Ashby - جنگل - دیویی: 423 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 13000 ریال - انتخاب
6- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley ؛ ويراستار:Michael Ashby - پیک زبان - دیویی: 423 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - انتخاب
7- Oxford elementary learner's dictionary 1997
ويراستار:Angela Crawley - نشر طلوع - دیویی: 423 - 434 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 6000 ریال - 6 -8-90456-964 انتخاب
8- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley - استاندارد - دیویی: 423 - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 8500 ریال - انتخاب
9- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley ؛ ويراستار:Michael Ashby - حقایق - دیویی: 423 - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - انتخاب
10- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley ؛ ويراستار:Michael Ashby - عقیل - دیویی: 423 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 18500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27