لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(99)
چاپ مجدد (167)
تالیف (265)
ترجمه (1)
تهران (241)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (266) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley - اشرفی،گامی تا فرزانگان - دیویی: 423 - 444 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 46500 ریال - 9 -4-90929-600-978 انتخاب
2- Oxford elementary learner's dictionary
نويسنده:Angela Crawley - شاندیز - دیویی: 423 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
3- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley ؛ ويراستار:Michael Ashby - قلم فرزانگان - دیویی: 423 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 10000 نسخه - 13000 ریال - انتخاب
4- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley ؛ ويراستار:Michael Ashby - هنرور - دیویی: 423 - 436 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 5000 نسخه - 14000 ریال - انتخاب
5- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley ؛ ويراستار:Michael Ashby - جنگل - دیویی: 423 - 444 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
6- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley ؛ ويراستار:Michael Ashby - هنرور - دیویی: 423 - 436 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 10000 نسخه - 17000 ریال - انتخاب
7- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley ؛ ويراستار:Michael Ashby - موسسه کتاب آراد،فرهنگ نما - دیویی: 423 - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
8- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley - نشر مهر - دیویی: 423 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 1 -00-6142-964 انتخاب
9- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley ؛ ويراستار:Michael Ashby - توتیا - دیویی: 423 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
10- Oxford elementary learner's dictionary
نويسنده:Angela Crawley ؛ ويراستار:Michael Ashby - بوستان - دیویی: 423 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 8500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27