لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (30)
تالیف (62)
ترجمه (0)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (49)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Let's learn English 4: activity book
نويسنده:Margaret Iggulden ؛ نويسنده:Linda Pelham ؛ نويسنده:Danald Dallas - موسسه نشر جهاد، معاونت آموزشی،جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
2- New let's learn English 1
نويسنده:Danald Dallas ؛ نويسنده:Linda Pelham - رهنما - دیویی: 428.24 - 78 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 4000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
3- New let's learn English 4
نويسنده:Danald Dallas ؛ نويسنده:Linda Pelham - رهنما - دیویی: 428.24 - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
4- New let's learn English 2
نويسنده:Danald Dallas ؛ نويسنده:Linda Pelham - رهنما - دیویی: 428.24 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 2 -64-802-1405 انتخاب
5- New let's learn English 1
نويسنده:Danald Dallas ؛ نويسنده:Linda Pelham - رهنما - دیویی: 428.24 - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 5000 نسخه - 50000 ریال - انتخاب
6- Let's learn English 4: activity book
نويسنده:Margaret Iggulden ؛ نويسنده:Linda Pelham ؛ نويسنده:Danald Dallas - موسسه نشر جهاد، معاونت آموزشی،جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
7- New let's learn English 2: activity book
نويسنده:Danald Dallas ؛ نويسنده:Linda Pelham - رهنما - دیویی: 428.24 - 78 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
8- Boborics Holiday Rainbow Readers Stage 2
نويسنده:Danald Dallas - پیوند جم - دیویی: 420 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
9- New let's learn English 1
نويسنده:Danald Dallas ؛ نويسنده:Linda Pelham - رهنما - دیویی: 428.24 - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
10- Kidnapped Rainbow Readers Stage 5
نويسنده:Danald Dallas - پیوند جم - دیویی: 420 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7