لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (14)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بانو و آخرین کولی سایه‌فروش
شاعر:کیکاووس یاکیده - نشر قطره - دیویی: 8fa1.62 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 4 -249-119-600-978 انتخاب
2- بانو و آخرین کولی سایه‌فروش
شاعر:کیکاووس یاکیده - نشر قطره - دیویی: 8fa1.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 4 -249-119-600-978 انتخاب
3- سایه در میان دری نیمه گشوده
شاعر:کیکاووس یاکیده - قطره - دیویی: 8fa1.62 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 1 -774-119-600-978 انتخاب
4- بانو و آخرین کولی سایه‌فروش
شاعر:کیکاووس یاکیده - نشر قطره - دیویی: 8fa1.62 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 4 -249-119-600-978 انتخاب
5- بانو و آخرین کولی سایه‌فروش
شاعر:کیکاووس یاکیده - نشر کاروان - دیویی: 8fa1.62 - 88 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1381 - 1100 نسخه - 11000 ریال - 4 -66-7033-964 انتخاب
6- سایه در میان دری نیمه گشوده
شاعر:کیکاووس یاکیده - قطره - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 400 نسخه - 150000 ریال - 1 -774-119-600-978 انتخاب
7- کولی: پیراهن تنگ یک خواب بلند
شاعر:کیکاووس یاکیده - نشر قطره - دیویی: 8fa1.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 0 -276-119-600-978 انتخاب
8- بانو و آخرین کولی سایه‌فروش
شاعر:کیکاووس یاکیده - نشر کاروان - دیویی: 8fa1.62 - 86 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1383 - 1100 نسخه - 11000 ریال - 4 -66-7033-964 انتخاب
9- کولی: پیراهن تنگ یک خواب بلند
شاعر:کیکاووس یاکیده - کاروان - دیویی: 8fa1.62 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 22000 ریال - 7 -71-8497-964-978 انتخاب
10- کولی: پیراهن تنگ یک خواب بلند
شاعر:کیکاووس یاکیده - نشر قطره - دیویی: 8fa1.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 0 -276-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2