لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (0)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین سال 1382
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1202 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 6000 نسخه - x -8-94117-964 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات سال 1394
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1230 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 8 -11-7894-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات سال 1392
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1452 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1200 نسخه - 1 -95-8660-964-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین سال 1382
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1384 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 6000 نسخه - 8 -9-94117-964 انتخاب
5- مجموعه قوانین سال 1381
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1050 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 8000 نسخه - 65000 ریال - 5 -5-94117-964 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات سال 1394
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1356 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 5 -12-7894-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات سال 1392
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1402 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1200 نسخه - 8 -96-8660-964-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات سال 1393
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1168 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 6 -02-7894-600-978 انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات سال 1393
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1172 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 3 -03-7894-600-978 انتخاب
10- قانون نظارت بر رفتار قضات به انضمام: آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان ....
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 347.55014 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 7 -77-8660-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2