لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معماری عملکرد و نتایج به روش KPA/KRA
نويسنده:محمود دهگان - موسسه انتشارات فرازاندیش سبز - دیویی: 658.007 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 11000 ریال - 2 -1-94266-964 انتخاب
2- Special & advanced English for masters course of management students
نويسنده:محمود دهگان - نوآوران دانش - دیویی: 428.64 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 450000 ریال - 0 -76-6076-622-978 انتخاب
3- نظام‌های اداری تطبیقی پیشرفته:‌ زیربناهای فکری اداری و سازماندهی
نويسنده:محمود دهگان - نوآوران دانش - دیویی: 658 - 698 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 380000 ریال - 0 -2-99613-600-978 انتخاب
4- تئوری‌های مدیریت پیشرفته
نويسنده:محمود دهگان - نوآوران دانش - دیویی: 658 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 4 -78-6076-622-978 انتخاب
5- سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته
نويسنده:محمود دهگان - نوآوران دانش - دیویی: 658.4038 - 490 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 380000 ریال - 1 -4-99845-600-978 انتخاب
6- Management road maps: frame work of practices: difinition and concept, pathfinder and concept
نويسنده:محمود دهگان - نوآوران دانش - دیویی: 428.64024658 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 750000 ریال - 3 -1-99613-600-978 انتخاب
7- مدیریت استراتژیک پیشرفته = Advance strategic management
نويسنده:محمود دهگان - نوآوران دانش - دیویی: 658.4012 - 590 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 420000 ریال - 2 -4-98373-600-978 انتخاب
8- Professional English management nature-principal-practice: for masters course of management students
نويسنده:محمود دهگان - نوآوران دانش - دیویی: 624.64024658 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 320000 ریال - 1 -1-98373-600-978 انتخاب
9- برنامه‌ریزی مسیر پیشرفت (کارراهه)
نويسنده:محمود دهگان ؛ نويسنده:فریبا حرمتی - موسسه انتشارات فرازاندیش سبز - دیویی: 158.1 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 11000 ریال - 4 -0-94266-964 انتخاب
10- Advance english management (management theory and practice)
نويسنده:محمود دهگان - نوآوران دانش - دیویی: 428.64024658 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 320000 ریال - 4 -0-98373-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1