لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (7)
تالیف (1)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فقه مقارن 1 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:حسن مبینی‌سوچلمائی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 15000 ریال - 2 -221-387-964-978 انتخاب
2- فقه مقارن 1 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:حسن مبینی‌سوچلمائی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 15000 ریال - 2 -221-387-964-978 انتخاب
3- فقه مقارن 1 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:حسن مبینی‌سوچلمائی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 15000 ریال - 2 -221-387-964-978 انتخاب
4- فقه مقارن 1 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:حسن مبینی‌سوچلمائی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 30000 ریال - 2 -221-387-964-978 انتخاب
5- فقه مقارن 1 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:حسن مبینی‌سوچلمائی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 38000 ریال - 2 -221-387-964-978 انتخاب
6- فقه مقارن 1 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:حسن مبینی‌سوچلمائی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8900 ریال - 1 -221-387-964 انتخاب
7- فقه مقارن 1 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:حسن مبینی‌سوچلمائی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1399 - 160000 ریال - 2 -221-387-964-978 انتخاب
8- سایه‌ای بر آفتاب (مجموعه مقالات)
نويسنده:حسن مبینی‌سوچلمائی - مرکز انتشارات‌ توسعه ‌علوم - دیویی: 657.012 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 18000 ریال - 964-6842-16-X انتخاب
9- فقه مقارن 1 (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:حسن مبینی‌سوچلمائی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1399 - 90000 ریال - 2 -221-387-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1