لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (15)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ خطاط:مهدی فلاح ؛ خطاط:علی‌اصغر سروری - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 128 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 40000 ریال - 2 -2-90229-600-978 انتخاب
2- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ ويراستار:مژده ساده ؛ نقاش:بهزاد آذرپی - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 128 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 240000 ریال - 2 -2-90229-600-978 انتخاب
3- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ خطاط:علی‌اصغر سروری ؛ نقاش:بهزاد آذرپی - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 104 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 200000 ریال - 5 -48-802613-0-979 انتخاب
4- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ خطاط:علی‌اصغر سروری ؛ نقاش:بهزاد آذرپی - سه‌استاد - دیویی: 789.72 - 128 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 20000 ریال - 9 -20-7996-964 انتخاب
5- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ ويراستار:مژده ساده ؛ نقاش:بهزاد آذرپی - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 130 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 350000 ریال - 2 -2-90229-600-978 انتخاب
6- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ ويراستار:مژده ساده ؛ نقاش:بهزاد آذرپی - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 128 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 14000 ریال - 2 -2-90229-600-978 انتخاب
7- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ ويراستار:مژده ساده ؛ نقاش:بهزاد آذرپی - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 144 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 300000 ریال - 5 -80-802613-0-979 انتخاب
8- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ ويراستار:مژده ساده ؛ تصويرگر:بهزاد آذرپی - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 80 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1399 - 400000 ریال - 2 -2-90229-600-978 انتخاب
9- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ ويراستار:مژده ساده ؛ نقاش:بهزاد آذرپی - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 120 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 350000 ریال - 8 -05-802613-0-979 انتخاب
10- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ خطاط:مهدی فلاح ؛ خطاط:علی‌اصغر سروری - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 90 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 100000 ریال - 2 -2-90229-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2