لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1007)
چاپ مجدد (414)
تالیف (1420)
ترجمه (1)
تهران (1418)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1417)

تعداد یافت شده (1421) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه آزمونهای آزمایشی: گروه حقوق ویژه آزمون ارشد 1388
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 340 - 240 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 65000 ریال - 1 -086-154-964-978 انتخاب
2- مجموعه آزمونهای آزمایشی: گروه زمین‌شناسی ویژه آزمون ارشد 1388
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 551.076 - 50 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 30000 ریال - 9 -134-154-964-978 انتخاب
3- مجموعه آزمونهای آزمایشی: گروه علوم سیاسی ویژه آزمون ارشد 1388
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 320.076 - 286 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 65000 ریال - 7 -084-154-964-978 انتخاب
4- مجموعه آزمونهای خودسنجی گروه مهندسی کشاورزی صنایع غذایی: ویژه آزمون ارشد 1388
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 664.0076 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 30000 ریال - 9 -118-154-964-978 انتخاب
5- مجموعه آزمونهای خودسنجی گروه مدیریت: ویژه آزمون ارشد 1388
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 658 - 194 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 62000 ریال - 7 -097-154-964-978 انتخاب
6- درسنامه مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 004.07 - 572 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 4 -319-383-964 انتخاب
7- درسنامه مهندسی شیمی
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 660.2076 - 420 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 0 -324-383-964 انتخاب
8- درسنامه مهندسی کشاورزی - زراعت
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 630.7 - 354 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - انتخاب
9- درسنامه مهندسی عمران
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 624.07 - 328 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 1 -461-383-964 انتخاب
10- درسنامه زیست‌شناسی - ژنتیک
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 575.1 - 378 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 8 -432-383-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 143