لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (17)
تالیف (25)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درسنامه‌ی پرستاری بهداشت جامعه (3 و 2 و 1): قابل استفاده برای دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان گروه علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7342 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 249000 ریال - 3 -115-101-600-978 انتخاب
2- مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ زيرنظر:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 399000 ریال - 2 -196-101-600-978 انتخاب
3- درسنامه‌ی پرستاری بهداشت جامعه (3 و 2 و 1): قابل استفاده برای دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان گروه علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7342 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 249000 ریال - 3 -115-101-600-978 انتخاب
4- مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه براساس آخرین سرفصل دروس شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش پزشکی ...
مترجم:اسحاق ایلدرآبادی ؛ زيرنظر:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 399000 ریال - 2 -196-101-600-978 انتخاب
5- درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3: بر اساس سرفصل دروس: قابل استفاده دانشجویان پرستاری و سایر رشته های علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - نشر جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 59000 ریال - 964-94805-1-X انتخاب
6- درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3: قابل استفاده دانشجویان پرستاری و سایر رشته‌های علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - نشر جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 59000 ریال - 964-94805-1-X انتخاب
7- درسنامه‌ی پرستاری بهداشت جامعه (3 و 2 و 1): قابل استفاده برای دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان گروه علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7342 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 149000 ریال - 3 -115-101-600-978 انتخاب
8- مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ زيرنظر:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 610.7343 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 59500 ریال - 1 -17-2524-964 انتخاب
9- درسنامه‌ی پرستاری بهداشت جامعه (3 و 2 و 1): قابل استفاده برای دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان گروه علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7342 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 159000 ریال - 3 -115-101-600-978 انتخاب
10- درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3: قابل استفاده دانشجویان پرستاری و سایر رشته‌های علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - نشر جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 139000 ریال - 0 -1-94805-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3