لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (54)
تالیف (58)
ترجمه (0)
تهران (58)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (58)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گنجینه پرسش‌های طلایی زیست‌شناسی سال سوم
نويسنده: دپارتمان‌زیست‌شناسی‌‌آیندگان - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 160 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 12000 ریال - 1 -271-373-964 انتخاب
2- گنجینه پرسش‌های طلایی زیست‌شناسی: آزمون‌های سراسری و آزاد سال 80 و 81
نويسنده: دپارتمان‌زیست‌شناسی‌‌آیندگان - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 14 سال 1385 - 11000 ریال - 3 -284-373-964 انتخاب
3- گنجینه پرسش‌های طلایی زیست‌شناسی: آزمون‌های سراسری و آزاد سال 80 و 81
نويسنده: دپارتمان‌زیست‌شناسی‌‌آیندگان - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 25 سال 1386 - 11000 ریال - 3 -284-373-964 انتخاب
4- طراحان آموزش مفاهیم زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی
نويسنده: دپارتمان‌زیست‌شناسی‌‌آیندگان ؛ زيرنظر:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ زيرنظر:محمود موحدی - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 104 صفحه - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 10000 ریال - 1 -678-373-964-978 انتخاب
5- گنجینه پرسش‌های طلایی زیست‌شناسی سال سوم
نويسنده: دپارتمان‌زیست‌شناسی‌‌آیندگان ؛ زيرنظر:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ زيرنظر:محمود موحدی - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 160 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 12000 ریال - 1 -271-373-964 انتخاب
6- گنجینه پرسش‌های طلایی زیست‌شناسی: آزمون‌های سراسری و آزاد سال 80 و 81
نويسنده: دپارتمان‌زیست‌شناسی‌‌آیندگان - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 18 سال 1385 - 11000 ریال - 3 -284-373-964 انتخاب
7- گنجینه پرسش‌های طلایی زیست‌شناسی: آزمون‌های سراسری و آزاد سال 80 و 81
نويسنده: دپارتمان‌زیست‌شناسی‌‌آیندگان - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 30 سال 1386 - 11000 ریال - 3 -284-373-964 انتخاب
8- طراحان آموزش مفاهیم زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی
نويسنده: دپارتمان‌زیست‌شناسی‌‌آیندگان ؛ زيرنظر:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ زيرنظر:محمود موحدی - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 104 صفحه - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 10000 ریال - 1 -678-373-964-978 انتخاب
9- گنجینه پرسش‌های طلایی زیست‌شناسی: آزمون‌های سراسری و آزاد سال 80 و 81
نويسنده: دپارتمان‌زیست‌شناسی‌‌آیندگان - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 11000 ریال - 3 -284-373-964 انتخاب
10- گنجینه پرسش‌های طلایی زیست‌شناسی: آزمون‌های سراسری و آزاد سال 80 و 81
نويسنده: دپارتمان‌زیست‌شناسی‌‌آیندگان - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 19 سال 1386 - 11000 ریال - 3 -284-373-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6