لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (29)
تالیف (60)
ترجمه (2)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری: همراه با واژه‌نامه و زیرنویسهای راهنما
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 345.550232 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
2- مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر و آیین‌نامه مربوط مشتمل بر: موادی از قانون مدنی مصوب 1307/2/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی ...
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تهيه و تنظيم:اکبر رسولی ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550334 - 64 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 5 -59-5849-964-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات: مشتمل بر قانون: مطبوعات مصوب 1364/12/22 و آیین‌نامه اجرایی آن، ...
زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.550998 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 4 -64-6747-600-978 انتخاب
4- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:حمیدرضا گودرزی - روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 1308 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 10000 نسخه - 0 -47-8660-964-978 انتخاب
5- مجموعه قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر: قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، ...
تدوين:فرزانه نظری ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550652 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 4 -93-6747-600-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری مشتمل بر قوانین و مقررات مربوط به: سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج از کشور؛ سرمایه گذاریهای خارجی
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55092 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 50000 ریال - انتخاب
7- قانون اساسی کشور اسپانیا
تهيه كننده: دفتر توافقهای بین‌المللی ؛ ويراستار:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.46023 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات وکالت و مشاوره حقوقی و حمایت قضایی
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تهيه و تنظيم:فریدون تحصیلدوست ؛ تهيه و تنظيم:غلامحسین افتاده - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55029 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 0 -54-5849-964-978 انتخاب
9- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:حمیدرضا گودرزی - روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 982 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 10000 نسخه - 3 -46-8660-964-978 انتخاب
10- مجموعه قوانین و مقررات حسابرسان و حسابداران رسمی مشتمل بر: قوانین منقح مربوط به مشاغل حسابرسان و حسابداران رسمی، ...
تدوين:فریدون تحصیلدوست ؛ تدوين:غلامحسین افتاده ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 344.550171 - 56 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 0 -46-6747-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7