لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (21)
تالیف (1)
ترجمه (24)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 250000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
2- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 110000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
3- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 120000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
4- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1398 - 260000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
5- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1398 - 520000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
6- راهنمای موفقیت باطنی
نويسنده:کاوه نیری - سبکباران - دیویی: 158.1 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 1 -6-93469-964 انتخاب
7- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 130000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
8- راز بزرگ
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:کاوه نیری - حوض نقره - دیویی: 131 - 228 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 52000 ریال - 3 -65-7961-964-978 انتخاب
9- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
10- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 250000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3