لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (21)
تالیف (1)
ترجمه (24)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1397 - 280000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
2- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - ماز - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 60000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
3- راز بزرگ
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ بازنويسي:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 131 - 228 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 32000 ریال - 3 -65-7961-964-978 انتخاب
4- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - ماز - دیویی: 155.264 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 39500 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
5- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - ماز - دیویی: 155.264 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 60000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
6- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1398 - 520000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
7- راز بزرگ
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ بازنويسي:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 131 - 228 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 32000 ریال - 3 -65-7961-964-978 انتخاب
8- راز بزرگ
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ بازنويسي:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 131 - 228 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 32000 ریال - 3 -65-7961-964-978 انتخاب
9- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 250000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
10- راز بزرگ
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ بازنويسي:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 131 - 228 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3 -65-7961-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3