لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (16)
تالیف (36)
ترجمه (0)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مدنی مشتمل بر: قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظریات شورای نگهبان؛ فهرست ابواب و ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 80000 ریال - 8 -91-7434-600-978 انتخاب
2- مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 342.5509 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 160000 ریال - 2 -64-8804-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری مشتمل بر: قوانین و مقررات مرتبط با دیوان عدالت اداری، نظریات شورای نگهبان، ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:فاطمه شمیری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5503 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 95000 ریال - 1 -03-8804-600-978 انتخاب
4- قانون مدنی مشتمل بر: قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظریات شورای نگهبان؛ فهرست ابواب و ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 200000 ریال - 9 -65-8804-600-978 انتخاب
5- مجموعه انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشتمل بر: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.5507 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 7000 ریال - انتخاب
6- مجموعه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همراه با فهرست مواد. تبصره‌ها. بندها...
تهيه و تنظيم:شکوه فقیری ؛ تهيه و تنظيم:سپیده رحیم‌زاده ؛ زيرنظر:فاطمه منتصراسدی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 343.53 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 23000 ریال - انتخاب
7- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر پست و تلکراف و تلفن: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2500 ریال - انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات اتباع‌ خارجه، پناهندگان و نمایندگی‌های سیاسی مشتمل بر قوانین و مقررات مربوط به ورود، اقامت و استملاک اتباع خارجه، ...
بازنويسي:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:فاطمه شمیری ؛ زيرنظر:مهرداد مستجاب‌الدعواتی - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55083 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 45000 ریال - انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات: مشتمل بر قانون: مطبوعات مصوب 1364/12/22 و آیین‌نامه اجرایی آن، ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.550998 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 40000 ریال - 4 -64-6747-600-978 انتخاب
10- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4