لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (4)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مهدی روحانی ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5200 ریال - انتخاب
2- مجموعه نظامهای حرفه‌ای مشتمل بر کلیه قوانین و مقررات معتبر مربوط به: نظام مهندسی و کنترل ساختمان...
تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 658 - 336 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 21000 ریال - انتخاب
3- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر تعاون: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات،ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 ریال - انتخاب
4- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر راه و ترابری: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:شهناز الهیاری ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3500 ریال - انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات معادن مشتمل بر فرامین رهبری؛ قوانین مربوط به معادن؛ آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها؛ ...
تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ گردآورنده:فاطمه منتصراسدی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.5504685 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - انتخاب
6- مجموعه اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن: همراه با فهرست تاریخی و زیرنویسهای راهنما
تدوين:شهرزاد شمیری ؛ زيرنظر:مصطفی سلیمانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55065 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 ریال - انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات کار مشتمل بر: قانون کار، قوانین مختلف مربوط به کار؛ مقررات بین‌المللی مربوط؛ ...
تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 344.5501 - 582 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 45000 ریال - انتخاب
8- مجموعه وظایف و اختیارات مشترک وزرا: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی ؛ تدوين:شهناز الهیاری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات بیمه
گردآورنده:مصطفی سلیمانی ؛ گردآورنده:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55086 - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 45000 ریال - انتخاب
10- مجموعه پیمانکاران و مهندسین مشاور: همراه با فهرست تاریخی و زیرنویسهای راهنما
تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.5502 - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 18000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3