لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (4)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه وظایف و اختیارات وزرای نیرو و نفت: همراه با فهرست تاریخی، موضوعی و زیر‌نویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
2- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات کار مشتمل بر: قانون کار، قوانین مختلف مربوط به کار؛ مقررات بین‌المللی مربوط؛ ...
تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 344.5501 - 582 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 45000 ریال - انتخاب
4- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر تعاون: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات،ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات بیمه
گردآورنده:مصطفی سلیمانی ؛ گردآورنده:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55086 - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 45000 ریال - انتخاب
6- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر بازرگانی: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
7- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
8- مجموعه اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن: همراه با فهرست تاریخی و زیرنویسهای راهنما
تدوين:شهرزاد شمیری ؛ زيرنظر:مصطفی سلیمانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55065 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
9- مجموعه آیین دادرسی مدنی مشتمل بر: قوانین و مقررات مرتبط در امر دادرسی و تشکیلات، موارد مرتبط از قانون ...
تدوين:شاهرخ شاکریان ؛ تدوين:مهدی روحانی ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 652 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 40000 ریال - انتخاب
10- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3