لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (4)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه آیین دادرسی مدنی مشتمل بر: قوانین و مقررات مرتبط در امر دادرسی و تشکیلات، موارد مرتبط از قانون ...
تدوين:شاهرخ شاکریان ؛ تدوين:مهدی روحانی ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 652 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 40000 ریال - انتخاب
2- مجموعه وظایف و اختیارات وزرای نیرو و نفت: همراه با فهرست تاریخی، موضوعی و زیر‌نویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 6000 ریال - انتخاب
3- مجموعه نظامهای حرفه‌ای مشتمل بر کلیه قوانین و مقررات معتبر مربوط به: نظام مهندسی و کنترل ساختمان...
تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 658 - 336 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 21000 ریال - انتخاب
4- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر پست و تلکراف و تلفن: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2500 ریال - انتخاب
5- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مهدی روحانی ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5200 ریال - انتخاب
6- بوسه بر آسمان: یکصد بحث کوتاه در موضوع نماز ویژه ائمه جماعات مدارس ابتدایی
نويسنده:مصطفی سلیمانی ؛ نويسنده:امیررضا سلطانی - ستاد اقامه ‌نماز - دیویی: 297.35307 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 0 -101-537-964-978 انتخاب
7- مجموعه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین‌نامه‌های مربوط
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 629.283 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 30000 ریال - 3 -95-5849-964-978 انتخاب
8- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر امور خارجه: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4500 ریال - انتخاب
9- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - انتخاب
10- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3