لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه مصوبات شورای عالی اداری 1375-1369: همراه با فهرست تاریخی، موضوعی و دستگاههای مجری
تهيه و تنظيم:شهناز الهیاری - ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 342.5506 - 220 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 ریال - انتخاب
2- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر جهاد کشاورزی: همراه با فهرست تاریخی، موضوعی و زیر‌نویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 11000 ریال - انتخاب
3- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر مسکن و شهر‌سازی: همراه با فهرست تاریخی، موضوعی و زیر‌نویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5500 ریال - انتخاب
4- مجموعه وظایف و اختیارات وزیرکار و امور اجتماعی: همراه با فهرست تاریخی، موضوعی و زیر‌نویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 ریال - انتخاب
5- مجموعه وظایف و اختیارات وزرای نیرو و نفت: همراه با فهرست تاریخی، موضوعی و زیر‌نویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 6000 ریال - انتخاب
6- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مهدی روحانی ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5200 ریال - انتخاب
7- مجموعه مصوبات شورای عالی اداری (1388-1376)
تهيه و تنظيم:شهناز الهیاری - ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 342.5506 - 728 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 94000 ریال - 2 -05-5849-964-978 انتخاب
8- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6000 ریال - انتخاب
9- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 ریال - انتخاب
10- مجموعه وظایف و اختیارات مشترک وزرا: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی ؛ تدوين:شهناز الهیاری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2