لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (7)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (14)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه تنقیحی قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات مربوط مشتمل بر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ...
تدوين:مریم عامری ؛ تدوين:لیلا لولاچی ؛ تدوين:سعید محمدی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.550277 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 0 -55-8804-600-978 انتخاب
2- قانون بودجه سال 1399 کل کشور
تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 116 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 100000 ریال - 5 -76-8804-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان، مترجمان، حسابداران رسمی و مهندسین مشاور
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 344.5501712 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6000 ریال - انتخاب
4- مجموعه تنقیحی قانون بودجه سال 1398 کل کشور و مقررات آن مشتمل بر: قانون بودجه سال 1398 کل کشور؛ ضوابط اجرایی قانون بودجه ...
تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 200000 ریال - 1 -58-8804-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال، آمار و سرشماری، تهیه و تنظیم اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55013 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - انتخاب
6- مجموعه تنقیحی قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات مربوط
تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.550277 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 320000 ریال - 7 -69-8804-600-978 انتخاب
7- همره من
نويسنده:مریم عامری - منوچهری - دیویی: 8fa1.62 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 22000 ریال - 3 -47-6382-964-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، مذهبی و صنفی
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.5506 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 120000 ریال - 0 -00-7434-600-978 انتخاب
9- قانون امور گمرکی: مشتمل بر قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22؛ فهرست بخش‌ها و فصول قانون امور گمرکی؛ زیرنویس‌های توضیحی و تنقیحی و قهرست کتابهای منتشر شد
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55056 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 20000 ریال - 1 -07-6747-600-978 انتخاب
10- گامی به سوی فردا: دانستنی‌هایی برای معلمین و والدین
نويسنده:سعید علی‌نژادبرمه ؛ نويسنده:غفار محمدی ؛ نويسنده:علی توانگر - گردوی دانش - دیویی: 372.24076 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 3 -143-401-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2