لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیباترین جملات برای تاج سرم (شوهرم)
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:کبری قیصری - نشر معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 20000 ریال - 2 -60-5461-600-978 انتخاب
2- زیباترین جملات درباره ببخشید
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:آرزو رحمانی - معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 20000 ریال - 9 -61-5461-600-978 انتخاب
3- زیباترین جملات تولدت مبارک پسر!
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:کبری قیصری - معیار اندیشه - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 1 -53-5462-600-978 انتخاب
4- کتاب کامل و اصول بنیادین تای چی چوآن (چنگ من چینگ)
نويسنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:مرضیه ذاکری ؛ مترجم:منوچهر البرزی - کلام شبدا - دیویی: 796.8155 - 124 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 24000 ریال - 0 -5-94575-964 انتخاب
5- زیباترین جملات برای خانوم خانوما (زنم)
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:کبری قیصری - نشر معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 20000 ریال - 6 -59-5461-600-978 انتخاب
6- زیباترین جملات برای تاج سرم (شوهرم)
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:کبری قیصری - نشر معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 2 -60-5461-600-978 انتخاب
7- زیباترین جملات تولدت مبارک دختر!
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:کبری قیصری - معیار اندیشه - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 20000 ریال - 4 -52-5462-600-978 انتخاب
8- زیباترین جملات درباره ببخشید
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:آرزو رحمانی - معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 25000 ریال - 9 -61-5461-600-978 انتخاب
9- زیباترین جملات تولدت مبارک پسر!
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:کبری قیصری - معیار اندیشه - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 20000 ریال - 1 -53-5462-600-978 انتخاب
10- زیباترین جملات برای خانوم خانوما (زنم)
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:کبری قیصری - نشر معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 6 -59-5461-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2