لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه نوزاد با شیر مادر برای مادران جوان
نويسنده:کارولین دیکن ؛ نويسنده:پروین قائمی - معیار اندیشه - دیویی: 613.269 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 13000 ریال - 2 -52-6617-964 انتخاب
2- تغذیه نوزاد با شیر مادر برای مادران جوان
نويسنده:کارولین دیکن ؛ نويسنده:پروین قائمی - معیار اندیشه - دیویی: 613.269 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 55000 ریال - 2 -52-6617-964 انتخاب
3- تغذیه نوزاد با شیر مادر برای مادران جوان
نويسنده:کارولین دیکن ؛ نويسنده:پروین قائمی - معیار اندیشه - دیویی: 613.269 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 13000 ریال - 2 -52-6617-964 انتخاب
4- روشهای شیر دادن نوزاد (فواید شیر مادر)
نويسنده:کارولین دیکن ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - نشر البرز - دیویی: 613.269 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 16000 ریال - 5 -389-442-964 انتخاب
5- تغذیه نوزاد با شیر مادر برای مادران جوان
نويسنده:کارولین دیکن ؛ نويسنده:پروین قائمی - معیار اندیشه - دیویی: 613.269 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 55000 ریال - 2 -52-6617-964 انتخاب
6- تغذیه نوزاد با شیر مادر برای مادران جوان
نويسنده:کارولین دیکن ؛ نويسنده:پروین قائمی - معیار اندیشه - دیویی: 613.269 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 23000 ریال - 2 -52-6617-964 انتخاب
7- تغذیه نوزاد با شیر مادر برای مادران جوان
نويسنده:کارولین دیکن ؛ نويسنده:پروین قائمی - معیار اندیشه - دیویی: 613.269 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 40000 ریال - 0 -52-6617-964-978 انتخاب
8- تغذیه نوزاد با شیر مادر برای مادران جوان
نويسنده:کارولین دیکن ؛ نويسنده:پروین قائمی - معیار اندیشه - دیویی: 613.269 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 20000 ریال - 2 -52-6617-964 انتخاب
9- تغذیه نوزاد با شیر مادر برای مادران جوان
نويسنده:کارولین دیکن ؛ نويسنده:پروین قائمی - معیار اندیشه - دیویی: 613.269 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 65000 ریال - 2 -52-6617-964 انتخاب
10- تغذیه نوزاد با شیر مادر برای مادران جوان
نويسنده:کارولین دیکن ؛ مترجم:پروین قائمی - معیار اندیشه - دیویی: 613.269 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 13000 ریال - 2 -52-6617-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2