لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (357)
تالیف (507)
ترجمه (0)
تهران (507)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (489)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (507) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه
نويسنده:پیوند فرهادی ؛ نويسنده:ترانه فرصت ؛ نويسنده:شیرین برزین - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 28000 ریال - 7 -0636-07-964-978 انتخاب
2- نمایش خلاق
نويسنده:کبری مالمیر ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 28000 ریال - 3 -1273-07-964-978 انتخاب
3- کاردستی
نويسنده:مهدی دریاافزون ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 28000 ریال - 0 -1315-07-964-978 انتخاب
4- نقاشی
نويسنده:مهدی دریاافزون ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 28000 ریال - 3 -1314-07-964-978 انتخاب
5- کاردستی
نويسنده:مهدی دریاافزون ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 745.507 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 28000 ریال - 5 -0867-07-964-978 انتخاب
6- رسانه: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 40000 ریال - 2 -0388-08-964-978 انتخاب
7- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1395 - 40000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
8- گیاهان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 581 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 40000 ریال - 5 -0390-08-964-978 انتخاب
9- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1394 - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
10- مهارت‌های تفکر
نويسنده:زهراسادات یاسینی ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 70000 ریال - 2 -0871-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51