لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(84)
چاپ مجدد (358)
تالیف (442)
ترجمه (0)
تهران (442)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (429)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (442) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رسانه: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3900 نسخه - 30000 ریال - 2 -0388-08-964-978 انتخاب
2- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2600 نسخه - 30000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
3- شعر
شاعر:اسدالله شعبانی ؛ شاعر:ترانه فرصت ؛ شاعر:شیرین برزین - مبتکران - دیویی: 8fa1.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 2 -0628-07-964-978 انتخاب
4- کاردستی
نويسنده:مهدی دریاافزون ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 745.507 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 6 -0914-07-964-978 انتخاب
5- نمایش خلاق: مجموعه فعالیت‌های آموزشی برای کودکان 3/5 تا 4 ساله
نويسنده:کبری مالمیر ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 5 -1055-07-964-978 انتخاب
6- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
7- مهارت‌های تفکر
نويسنده:زهراسادات یاسینی ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 7 -1275-07-964-978 انتخاب
8- فعالیت‌های علمی
نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت ؛ نويسنده:سیده‌عاصمه رستم‌کلایی - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 6 -1269-07-964-978 انتخاب
9- یک شروع خوب: مجموعه فعالیت‌های پیش نیاز کلاس اولی‌ها
نويسنده:اختر بیات ؛ نويسنده:فرحناز نصراصفهانی ؛ نويسنده:شیرین برزین - نشر شورا - دیویی: 372.241 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 0 -95-5525-964 انتخاب
10- کاردستی: برای کودکان 2 تا 2/5 سال
نويسنده:مهدی دریاافزون ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 5 -0630-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 45