لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (358)
تالیف (508)
ترجمه (0)
تهران (508)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (490)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (508) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نمایش خلاق
نويسنده:کبری مالمیر ؛ نويسنده:ترانه فرصت ؛ نويسنده:شیرین برزین - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 12000 ریال - 9 -0629-07-964-978 انتخاب
2- کاردستی: مجموعه فعالیت‌های آموزشی برای کودکان 3/5 تا 4 ساله
نويسنده:مهدی دریاافزون ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 745.507 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 16000 ریال - 1 -1053-07-964-978 انتخاب
3- شعر
شاعر:اسدالله شعبانی ؛ شاعر:شیرین برزین ؛ شاعر:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 8fa1.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 16000 ریال - 5 -0937-07-964-978 انتخاب
4- کاردستی
نويسنده:مهدی دریاافزون ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 16000 ریال - 9 -1271-07-964-978 انتخاب
5- مهارت‌های زندگی
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 16000 ریال - 9 -0872-07-964-978 انتخاب
6- میهن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 40000 ریال - 6 -0393-08-964-978 انتخاب
7- فعالیت‌های علمی
نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت ؛ نويسنده:سیده‌عاصمه رستم‌کلایی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 70000 ریال - 0 -0789-07-964-978 انتخاب
8- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
9- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 30000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
10- خیابان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 30000 ریال - 4 -0397-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51