لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (56)
تالیف (43)
ترجمه (40)
تهران (83)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روشهای تحقیق در علوم انسانی (با نگرشی بر پایان‌نامه‌‌نویسی)
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:حسین صفرزاده - برآیند پویش - دیویی: 001.3 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 3 -4-91991-600-978 انتخاب
2- روشهای تحقیق در علوم انسانی (با نگرشی بر پایان‌نامه‌‌نویسی)
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:حسین صفرزاده - پیام پویا - دیویی: 001.3 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 1 -06-7933-964 انتخاب
3- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
4- روشهای تحقیق در علوم انسانی (با نگرشی بر پایان‌نامه‌‌نویسی)
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:حسین صفرزاده - برآیند پویش - دیویی: 001.42 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 3 -4-91991-600-978 انتخاب
5- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3300 نسخه - 55000 ریال - 3 -05-7933-964 انتخاب
6- روشهای تحقیق در علوم انسانی (با نگرشی بر پایان‌نامه‌‌نویسی)
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:حسین صفرزاده - برآیند پویش - دیویی: 001.3 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 3 -4-91991-600-978 انتخاب
7- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -05-7933-964 انتخاب
8- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
9- مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)
نويسنده:حسین صفرزاده ؛ نويسنده:محمود احمدی‌شریف ؛ نويسنده:علیرضا ذاکری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 658.301 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 0 -74-2651-964-978 انتخاب
10- مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)
نويسنده:آنجلو کینیکی ؛ نويسنده:روبرت کریتنر ؛ مترجم:حسین صفرزاده - پیام پویا - دیویی: 658.3 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 78000 ریال - 7 -03-7933-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9