لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (38)
تالیف (42)
ترجمه (3)
تهران (45)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (44)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نخستین دائره‌المعارف من
نويسنده:علی بشردانش - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 168 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1391 - 110000 ریال - 8 -670-417-964-978 انتخاب
2- نخستین فرهنگ‌نامه من
نويسنده:علی بشردانش - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 423 - 192 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1393 - 280000 ریال - 5 -671-417-964-978 انتخاب
3- نخستین دائره‌المعارف من
نويسنده:علی بشردانش - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 168 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 50000 ریال - 7 -670-417-964 انتخاب
4- نخستین دائره‌المعارف من
نويسنده:علی بشردانش - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 168 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1392 - 200000 ریال - 8 -670-417-964-978 انتخاب
5- نخستین اطلس پرچم من
تهيه و تنظيم:علی بشردانش - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 24 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1386 - 25000 ریال - 1 -673-417-964 انتخاب
6- نخستین دائره‌المعارف من
نويسنده:علی بشردانش - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 168 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 12 سال 1396 - 350000 ریال - 8 -670-417-964-978 انتخاب
7- نخستین اطلس پرچم من
تهيه كننده:علی بشردانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 929.9 - 138 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 12 سال 1397 - 300000 ریال - 9 -673-417-964-978 انتخاب
8- نخستین اطلس پرچم من
تهيه و تنظيم:علی بشردانش - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 929.9 - 24 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1393 - 100000 ریال - 9 -673-417-964-978 انتخاب
9- نخستین فرهنگ‌نامه من
نويسنده:علی بشردانش - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 423 - 190 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 55000 ریال - 5 -671-417-964 انتخاب
10- نخستین دائره‌المعارف من
نويسنده:علی بشردانش - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 168 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1392 - 220000 ریال - 8 -670-417-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5