لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (6)
تالیف (7)
ترجمه (17)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آداب و رسوم آشنایی و خواستگاری جشن ازدواج
نويسنده:ریحانه فرهنگی ؛ ويراستار:لیدا هادی - کلک آزادگان - 192 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 4400 نسخه - 9000 ریال - 0 -31-7974-964 انتخاب
2- سفر به اروپا و آفریقا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 168000 ریال - 2 -6-99770-600-978 انتخاب
3- آداب و رسوم بله‌بران و نامزدی، جشن ازدواج
نويسنده:ریحانه فرهنگی ؛ ويراستار:لیدا هادی - کلک آزادگان - 228 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 4400 نسخه - 10000 ریال - 9 -32-7974-964 انتخاب
4- سفر به اروپا و آفریقا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 148000 ریال - 2 -6-99770-600-978 انتخاب
5- ویلف ترسوی بزرگ دنیا را نجات می‌دهد
نويسنده:جورجیا پریجت ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:لیلی فیروز - کتاب‌پارک - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1200 نسخه - 190000 ریال - 4 -1-98387-600-978 انتخاب
6- آداب و رسوم ماه عسل و پاگشا جشن ازدواج
نويسنده:ریحانه فرهنگی ؛ ويراستار:لیدا هادی - کلک آزادگان - 146 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4400 نسخه - 8000 ریال - 964-7974-37-X انتخاب
7- سفر به آمریکا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 157000 ریال - 5 -1-99224-622-978 انتخاب
8- ویلف ترسوی بزرگ دایناسورها را نجات می‌دهد
نويسنده:جورجیا پریجت ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:لیلی فیروز - کتاب‌پارک - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1200 نسخه - 170000 ریال - 9 -6-98387-600-978 انتخاب
9- آداب و رسوم پاتختی و مادرزن سلام جشن ازدواج
نويسنده:ریحانه فرهنگی ؛ ويراستار:لیدا هادی - کلک آزادگان - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4400 نسخه - 9000 ریال - 1 -36-7974-964 انتخاب
10- سفر به آمریکا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 157000 ریال - 5 -1-99224-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3