لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (15)
تهران (14)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه به دانش‌آموزان کمک کنیم کار مشارکتی انجام دهند
نويسنده:کت مرداک ؛ نويسنده:جنی ویلسون ؛ مترجم:خسرو نظری - زیتون سبز - دیویی: 371.395 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1200 نسخه - 35000 ریال - 9 -36-6428-600-978 انتخاب
2- میکروبیولوژی کلینیکی: گزینه‌ای مناسب برای دانشجویان پرستاری، مامائی، پیراپزشکی و بهداشت
نويسنده:جنی ویلسون ؛ مترجم:محمدباقر خلیلی - چراغ دانش،شبنم دانش - دیویی: 616.9041 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 5 -18-8355-964 انتخاب
3- چگونه به دانش‌آموزان کمک کنیم فکر کنند؟
نويسنده:جنی ویلسون ؛ نويسنده:کت باردویچ ؛ مترجم:خسرو نظری - منادی تربیت - دیویی: 160 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 3 -940-348-964-978 انتخاب
4- آموزش و ارزشیابی مهارت‌های زندگی: پرسش کردن برای استفاده معلمان، دبیران و مدرسان مراکز تربیت معلم
نويسنده:سالی گادینو ؛ مترجم:حسین دانشفر ؛ نويسنده:جنی ویلسون - فاطمی - دیویی: 155.41824 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 0 -535-318-964-978 انتخاب
5- آموزش و ارزشیابی مهارت‌های زندگی: همکاری گروهی: برای استفاده معلمان، دبیران و مدرسان مراکز تربیت معلم
نويسنده:کلی مرداک ؛ نويسنده:جنی ویلسون ؛ مترجم:حسین دانشفر - فاطمی - دیویی: 371.295 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 8 -539-318-964-978 انتخاب
6- فکر کردن: برای استفاده معلمان، دبیران و مدرسان مراکز تربیت معلم
نويسنده:جنی ویلسون ؛ نويسنده:کت مورداک ؛ مترجم:حسین دانشفر - فاطمی - دیویی: 153.42 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 3 -547-318-964-978 انتخاب
7- چگونه به دانش‌آموزان کمک کنیم سئوال بپرسند
نويسنده:سالی گلادینو ؛ نويسنده:جنی ویلسون ؛ مترجم:خسرو نظری - زیتون سبز - دیویی: 371.37 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 6 -85-5000-600-978 انتخاب
8- فکر کردن: برای استفاده معلمان، دبیران و مدرسان مراکز تربیت معلم
نويسنده:جنی ویلسون ؛ نويسنده:کت مورداک ؛ مترجم:حسین دانشفر - فاطمی - دیویی: 153.42 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 3 -547-318-964-978 انتخاب
9- فکر کردن: برای استفاده معلمان، دبیران و مدرسان مراکز تربیت معلم
نويسنده:جنی ویلسون ؛ نويسنده:کت مورداک ؛ مترجم:حسین دانشفر - فاطمی - دیویی: 153.42 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 3 -547-318-964-978 انتخاب
10- آموزش و ارزشیابی مهارت‌های زندگی: همکاری گروهی: برای استفاده معلمان، دبیران و مدرسان مراکز تربیت معلم
نويسنده:کلی مرداک ؛ نويسنده:جنی ویلسون ؛ مترجم:حسین دانشفر - فاطمی - دیویی: 371.295 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 8 -539-318-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2