لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کدام یکی‌ها می‌توانند پرواز کنند؟
نويسنده:پاتریشیا وایت‌هاوس ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 598 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 12500 ریال - 8 -540-536-964-978 انتخاب
2- کشیدن
نويسنده:پاتریشیا وایت‌هاوس ؛ مترجم:مریم پورثانی - پیدایش - دیویی: 531.6 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 12000 ریال - 7 -578-349-964-978 انتخاب
3- کدام یکی‌ها می‌توانند شنا کنند؟
نويسنده:پاتریشیا وایت‌هاوس ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 591 - 146 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 70000 ریال - 6 -544-536-964-978 انتخاب
4- کدام یکی‌ها می‌توانند بدوند؟
نويسنده:پاتریشیا وایت‌هاوس ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 591.51 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 12500 ریال - 5 -541-536-964-978 انتخاب
5- هل دادن
نويسنده:پاتریشیا وایت‌هاوس ؛ مترجم:مریم پورثانی - پیدایش - دیویی: 531.6 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 12000 ریال - 7 -622-349-964-978 انتخاب
6- کدام یکی‌ها می‌توانند بدوند؟
نويسنده:پاتریشیا وایت‌هاوس ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 591.51 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 12500 ریال - 5 -541-536-964-978 انتخاب
7- کدام یکی‌ها می‌توانند حفر کنند؟ برای پیش‌دبستانی‌ها و سال‌های اول و دوم
نويسنده:پاتریشیا وایت‌هاوس ؛ مترجم:مجید عمیق - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 622.2 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 12500 ریال - 2 -542-536-964-978 انتخاب
8- کدام یکی‌ها می‌توانند بپرند؟
نويسنده:پاتریشیا وایت‌هاوس ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 591.51 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 12500 ریال - 2 -539-536-964-978 انتخاب
9- کدام یکی‌ها می‌توانند شنا کنند؟
نويسنده:پاتریشیا وایت‌هاوس ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 591.51 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 12500 ریال - 5 -538-536-964-978 انتخاب
10- غلتیدن
نويسنده:پاتریشیا وایت‌هاوس ؛ مترجم:مریم پورثانی - پیدایش - دیویی: 530.11 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 12000 ریال - 4 -623-349-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3