لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترانه‌های شهر
نويسنده: خانه‌شعر‌کودک‌و‌نوجوان - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 36000 ریال - 2 -3-96670-964 انتخاب
2- ترانه‌های سبز و آبی
نويسنده: خانه‌شعر‌کودک‌و‌نوجوان - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 14 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4600 ریال - 1 -9-96192-964 انتخاب
3- ترانه‌های شهر
نويسنده: خانه‌شعر‌کودک‌و‌نوجوان - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 7000 ریال - 2 -3-96670-964 انتخاب
4- ترانه‌های ساعت 9
نويسنده: خانه‌شعر‌کودک‌و‌نوجوان - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4600 ریال - 9 -5-96670-964 انتخاب
5- ترانه‌های شهر
نويسنده: خانه‌شعر‌کودک‌و‌نوجوان - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4600 ریال - 2 -3-96670-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1