لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (14)
تالیف (8)
ترجمه (25)
تهران (32)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گاو جدید آقای کشاورز
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:سعیده سعیدی - پاورقی - دیویی: 823.914 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 4 -04-9938-964 انتخاب
2- کوتاه، عجیب، خواندنی 3
گردآورنده:سعیده سعیدی - پاورقی - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 0 -40-9938-964-978 انتخاب
3- روز رئیس‌بازی آقای پلیس
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:سعیده سعیدی - پاورقی - دیویی: 823.914 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 2 -05-9938-964 انتخاب
4- شعبده‌بازی‌های علمی 2
نويسنده:المرریچارد چرچیل ؛ مترجم:سعیده سعیدی ؛ مترجم:زهرا امیری - پاورقی - دیویی: 507.8 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 8 -28-9938-964-978 انتخاب
5- کوتاه، عجیب، خواندنی 1
گردآورنده:سعیده سعیدی - پاورقی - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -38-9938-964-978 انتخاب
6- آقای زبل در عملیات نجات
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:سعیده سعیدی - پاورقی - دیویی: 823.914 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 9 -07-9938-964 انتخاب
7- شعبده‌بازی‌های علمی 1
نويسنده:المرریچارد چرچیل ؛ مترجم:سعیده سعیدی ؛ مترجم:زهرا امیری - پاورقی - دیویی: 507.8 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 4 -26-9938-964-978 انتخاب
8- شعبده‌بازی‌های علمی 1
مترجم:سعیده سعیدی ؛ مترجم:زهرا امیری - پاورقی - دیویی: 507.8 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 4 -26-9938-964-978 انتخاب
9- کوتاه، عجیب، خواندنی 2
گردآورنده:سعیده سعیدی - پاورقی - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 4 -39-9938-964-978 انتخاب
10- شیطونکها و بستنی
نويسنده:انید بلایتن ؛ مترجم:سعیده سعیدی - پاورقی - دیویی: 823.914 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 0 -06-9938-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4