لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (15)
تالیف (0)
ترجمه (22)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
2- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
3- تحقیقات بازاریابی
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:کامبیز حیدرزاده ؛ مترجم:بنفشه گل‌پور - موسسه کتاب مهربان نشر - 762 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 6 -038-407-600-978 انتخاب
4- رهبری برند
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ نويسنده:اریک جواچیمستالر ؛ مترجم:عظیم فضلی‌پور - متخصصان بدون مرز - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 6 -5809-04-600-978 انتخاب
5- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
6- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
7- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -05-7933-964 انتخاب
8- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
9- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
10- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3