لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (15)
تالیف (0)
ترجمه (22)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 3 -05-7933-964 انتخاب
2- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
3- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
4- ارتباط برند: رقبای خود را غیر مرتبط نماییم
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:محمدعلی شاه‌حسینی ؛ مترجم:کمال رحمانی - نگاه دانش - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -178-157-964-978 انتخاب
5- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
6- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -05-7933-964 انتخاب
7- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
8- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
9- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:سیدرامین هاشمی - آریانا قلم - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 3 -22-7677-600-978 انتخاب
10- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3