لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (109)
تالیف (166)
ترجمه (0)
تهران (165)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (164)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (166) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حیوانات وحشی
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 6 -045-320-600-978 انتخاب
2- پیشی کوچولو! بیشتر ... بیشتر ... بیشترتر!: "درباره‌ی مهارت‌های ارتباطی"
نويسنده:معصومه یزدانی ؛ ويراستار:شیوا حریری ؛ تصويرگر:سارا خرامان - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -696-389-964-978 انتخاب
3- حیوان‌های اهلی
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -044-320-600-978 انتخاب
4- عددها
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 6 -102-320-600-978 انتخاب
5- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 44 سال 1390 - 1000 نسخه - 23500 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
6- حشره‌ها
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 8 -041-320-600-978 انتخاب
7- پرنده‌ها
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -043-320-600-978 انتخاب
8- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 51 سال 1391 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
9- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 100 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 56 سال 1392 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
10- حیوان‌های دریایی
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 7 -105-320-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17