لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (108)
تالیف (163)
ترجمه (0)
تهران (162)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (161)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (163) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه‌انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 42 سال 1390 - 1000 نسخه - 23500 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
2- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه‌انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 46 سال 1391 - 1000 نسخه - 23500 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
3- پری غرغرو
نويسنده:محمدرضا یوسفی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - پیدایش - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه - 40000 ریال - 0 -986-349-964-978 انتخاب
4- پرنده‌ها
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 2 -043-320-600-978 انتخاب
5- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه‌انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 102 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 60 سال 1393 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
6- قلپ قلپ آب ماهی و قلاب
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - سوره مهر - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 49000 ریال - 8 -623-175-600-978 انتخاب
7- حیوان‌های اهلی
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -044-320-600-978 انتخاب
8- نمکی
نويسنده:محمدرضا یوسفی ؛ ويراستار:سارا خرامان - پیدایش - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 2 -995-349-964-978 انتخاب
9- نیمکت پیر
نويسنده:محمدرضا شمس‌ ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -1258-08-964-978 انتخاب
10- حیوان‌های دریایی
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 7 -105-320-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17