لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(63)
چاپ مجدد (135)
تالیف (198)
ترجمه (0)
تهران (197)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (196)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (198) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 59 سال 1392 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
2- بز زنگوله پا
نويسنده:محمدرضا یوسفی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - پیدایش - دیویی: 398.2 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 3 -985-349-964-978 انتخاب
3- عددها
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - دیویی: 513 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 6 -102-320-600-978 انتخاب
4- غذاها
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - دیویی: 428.1 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -100-320-600-978 انتخاب
5- پیشی کوچولو! بیشتر ... بیشتر ... بیشترتر!: "درباره‌ی مهارت‌های ارتباطی"
نويسنده:معصومه یزدانی ؛ ويراستار:شیوا حریری ؛ تصويرگر:سارا خرامان - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.23 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -696-389-964-978 انتخاب
6- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 67 سال 1396 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
7- غذاها
تصويرگر:سارا خرامان - شهر قلم - دیویی: 372.21 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -100-320-600-978 انتخاب
8- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 52 سال 1391 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
9- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 58 سال 1392 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
10- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 61 سال 1393 - 4000 نسخه - 35000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20