لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (16)
تالیف (59)
ترجمه (2)
تهران (3)
شهرستان (58)
كودك و نوجوان (53)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جانوران (2) شامل: 30 کارت تصویری از انواع جانوران، طبقه‌بندی شکل ظاهری، نحوه‌ی شکار، تولیدمثل، محل زندگی ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:عزیز آقازاده - امین آذر - دیویی: 590 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 3 -32-7613-964-978 انتخاب
2- پروتئین‌ها شامل: 30 کارت تصویری اعم از انواع پروتئین‌ها
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 612.01575 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 7 -50-7613-964-978 انتخاب
3- جانوران (1) شامل: 30 کارت تصویری از انواع جانوران، طبقه‌بندی شکل ظاهری، نحوه‌ی شکار، تولیدمثل، محل زندگی ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:عزیز آقازاده - امین آذر - دیویی: 590 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 6 -31-7613-964-978 انتخاب
4- علوم (3) شامل: 30 کارت تصویری اعم از حس بساوایی، حس بینایی، حس شنوایی، الکتریسیته، نیرو، ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 507 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 9 -56-7613-964-978 انتخاب
5- داستانهای قرآنی (پیامبران) شامل 30 کارت تصویری اعم از حضرت آدم - حضرت نوح - حضرت صالح - حضرت ابراهیم - حضرت اسماعیل - ...
تدوين:نسیبه امیرکاردوست ؛ تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی - امین آذر - دیویی: 297.156 - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 6 -60-7613-964-978 انتخاب
6- ایران‌شناسی شامل: 30 کارت تصویری اعم از موقعیت جغرافیایی و مراکز استان‌ها، بناها و مناطق گردشگری و تاریخی، ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:نعمت ولی‌نژاد - امین آذر - دیویی: 955 - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 7 -47-7613-964-978 انتخاب
7- رنگ‌ها شامل: 30 کارت تصویری اعم از انواع رنگ‌ها
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 752 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 1 -52-7613-964-978 انتخاب
8- جانوران شامل: 30 کارت تصویری اعم از انواع جانوران اعم از اسب - خرگوش - شیر - ماهی - مار - آهو ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 591 - 52 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 25000 ریال - 0 -62-7613-964-978 انتخاب
9- رنگ‌ها شامل: 30 کارت تصویری اعم از انواع رنگ‌ها
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 752 - 102 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 50000 ریال - 1 -52-7613-964-978 انتخاب
10- آشنایی با کشورهای مهم پنج قاره‌ی جهان شامل 30 کارت تصویری اعم از کشورهای ایران - پاکستان - ژاپن - چین - هند ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 910.3 - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 0 -59-7613-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7