لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (7)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ضرب‌المثل‌ها و داستان‌هایشان (معنی ضرب‌المثل‌ها و ریشه‌های آنها)
به‌اهتمام:الهه رشمه ؛ ويراستار:آرش ظریف‌آبکنار ؛ تصويرگر:سارا ایرجی - سما - دیویی: 398.9 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1398 - 750000 ریال - 9 -55-6851-964-978 انتخاب
2- ضرب‌المثل‌ها و داستان‌هایشان (معنی ضرب‌المثل‌ها و ریشه‌های آنها)
به‌اهتمام:الهه رشمه ؛ ويراستار:آرش ظریف‌آبکنار ؛ تصويرگر:سارا ایرجی - سما - دیویی: 398.9 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 175000 ریال - 9 -55-6851-964-978 انتخاب
3- ضرب‌المثل‌ها و داستان‌هایشان (معنی ضرب‌المثل‌ها و ریشه‌های آنها)
به‌اهتمام:الهه رشمه ؛ ويراستار:آرش ظریف‌آبکنار ؛ تصويرگر:سارا ایرجی - سما - دیویی: 398.9 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1398 - 500000 ریال - 9 -55-6851-964-978 انتخاب
4- ضرب‌المثل‌ها و داستان‌هایشان (معنی ضرب‌المثل‌ها و ریشه‌های آنها)
به‌اهتمام:الهه رشمه ؛ ويراستار:آرش ظریف‌آبکنار ؛ تصويرگر:سارا ایرجی - سما - دیویی: 398.9 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1397 - 370000 ریال - 9 -55-6851-964-978 انتخاب
5- فیزیک پزشکی برای دانشجویان رشته پزشکی و دندانپزشکی
نويسنده:محمدعلی عقابیان ؛ نويسنده:محمدجواد ابوالحسنی ؛ نويسنده:محمدتقی بحرینی‌طوسی - مهر و ماه نو - دیویی: 610.153 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 45000 ریال - 4 -03-2532-964 انتخاب
6- ضرب‌المثل‌ها و داستان‌هایشان (معنی ضرب‌المثل‌ها و ریشه‌های آنها)
به‌اهتمام:الهه رشمه ؛ ويراستار:آرش ظریف‌آبکنار ؛ تصويرگر:سارا ایرجی - سما - دیویی: 398.9 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1396 - 280000 ریال - 9 -55-6851-964-978 انتخاب
7- فیزیک پزشکی: برای دانشجویان رشته پزشکی و دندانپزشکی
نويسنده:محمدعلی عقابیان ؛ نويسنده:محمدجواد ابوالحسنی ؛ نويسنده:محمدتقی بحرینی‌طوسی - مهر و ماه نو - دیویی: 610.153 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 65000 ریال - 4 -03-2532-964 انتخاب
8- ضرب‌المثل‌ها و داستان‌هایشان (معنی ضرب‌المثل‌ها و ریشه‌های آنها)
به‌اهتمام:الهه رشمه ؛ ويراستار:آرش ظریف‌آبکنار ؛ تصويرگر:سارا ایرجی - سما - دیویی: 398.9 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 240000 ریال - 9 -55-6851-964-978 انتخاب
9- ضرب‌المثل‌ها و داستان‌هایشان (معنی ضرب‌المثل‌ها و ریشه‌های آنها)
نويسنده:الهه رشمه ؛ تصويرگر:سارا ایرجی - سما - دیویی: 398.9 - 402 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 9 -55-6851-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1