لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (2)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی
مترجم:نادر تاجیک ؛ مترجم:فرهاد شاهسوار ؛ مترجم:علیرضا سالک‌مقدم - پیوند مهر - دیویی: 616.079 - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 99000 ریال - 8 -04-5173-600-978 انتخاب
2- ایمونولوژی پایه: برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:کبری انتظامی ؛ نويسنده:طاهره موسوی - پیوند مهر،نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616.079076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 99000 ریال - 7 -27-5173-600-978 انتخاب
3- ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی
مترجم:نادر تاجیک ؛ مترجم:جواد مقیمی ؛ مترجم:علی خرم‌طوسی - پیوند مهر - دیویی: 616.079 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 69500 ریال - 5 -6-96330-964 انتخاب
4- ایمونولوژی پایه: برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:کبری انتظامی ؛ نويسنده:طاهره موسوی - پیوند مهر،نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616.079076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 59000 ریال - 7 -27-5173-600-978 انتخاب
5- ایمونولوژی عملی
نويسنده:عبدالرضا وارسته ؛ نويسنده:نادر تاجیک ؛ نويسنده:صدیقه شریف‌زاده - وارستگان - دیویی: 616.079 - 120 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 1 -9-91790-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1