لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (67)
تالیف (27)
ترجمه (53)
تهران (80)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرزند دوم: پیامدها و راه‌حلها
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.1 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 4000 نسخه - 5000 ریال - 3 -2-90074-964 انتخاب
2- پروین اعتصامی
نويسنده:مهناز بهمن - مدرسه - دیویی: 8fa1.6 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 5000 نسخه - 2700 ریال - 5 -207-385-964 انتخاب
3- علی‌اکبر دهخدا
نويسنده:مهناز بهمن - مدرسه - دیویی: 8fa1.62 - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 6 -201-385-964-978 انتخاب
4- علی‌اکبر دهخدا
نويسنده:مهناز بهمن - مدرسه - دیویی: 8fa8.062 - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 1650 نسخه - 15000 ریال - 6 -201-385-964-978 انتخاب
5- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 4000 نسخه - 6000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
6- خیام نیشابوری
نويسنده:مهناز بهمن - مدرسه - دیویی: 8fa1.22 - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 3 -564-385-964 انتخاب
7- فرزند دوم: پیامدها و راه حلها: کلیدهای تربیت کودکان
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - نشر صابرین - دیویی: 649 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1390 - 3000 نسخه - 29000 ریال - 7 -2-90074-964-978 انتخاب
8- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 0 -1-90074-964-978 انتخاب
9- سیداحمد خمینی
نويسنده:جواد کاموربخشایش ؛ ويراستار:مهناز بهمن - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0842092 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 9 -741-175-600-978 انتخاب
10- پروین اعتصامی
نويسنده:مهناز بهمن - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa1.6 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 8 -207-385-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8