لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (67)
تالیف (27)
ترجمه (53)
تهران (80)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرزند دوم: پیامدها و راه حلها: کلیدهای تربیت کودکان
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - نشر صابرین - دیویی: 649.143 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1392 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -2-90074-964-978 انتخاب
2- علی‌اکبر دهخدا
نويسنده:مهناز بهمن - مدرسه - دیویی: 8fa1.62 - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 4300 ریال - 6 -201-385-964 انتخاب
3- فرزند دوم: پیامدها و راه حلها: کلیدهای تربیت کودکان
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - نشر صابرین - دیویی: 649 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1389 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 7 -2-90074-964-978 انتخاب
4- فرزند دوم: پیامدها و راه‌حلها
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.1 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 3 -2-90074-964 انتخاب
5- سیدجعفر شهیدی
نويسنده:اکبر خوش‌زاد ؛ ويراستار:مهناز بهمن - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 8fa3.62 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 6 -742-175-600-978 انتخاب
6- قلمرو ادبیات کودکان
به‌اهتمام:مهدی حجوانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - سوره مهر - دیویی: 808.068 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1100 نسخه - 3300 ریال - 6 -320-471-964 انتخاب
7- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1391 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 0 -1-90074-964-978 انتخاب
8- فرزند دوم: پیامدها و راه‌حلها
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.143 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 3 -2-90074-964 انتخاب
9- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 618 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 5 -6-90074-964-978 انتخاب
10- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -1-90074-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8