لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (186)
تالیف (3)
ترجمه (221)
تهران (218)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (224) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1385 - 5000 نسخه - 32000 ریال - 5 -084-328-964 انتخاب
2- قدرت دعا: روش‌های پیشرفته دعا که می‌توانند نتایج پویایی برای‌تان به بار آورند!
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:مینا اعظامی - نشر میترا،صورتگر - دیویی: 248.32 - 232 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 5000 نسخه - 6 -60-5998-964-978 انتخاب
3- راز دولتمندی
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:مینا اعظامی - نشر میترا - دیویی: 650.1 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 6 -64-5998-964 انتخاب
4- قانون شفا
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر نشانه - دیویی: 158.1 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5500 نسخه - 3650 ریال - انتخاب
5- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1378 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
6- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1380 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
7- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 38 سال 1389 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 0 -084-328-964-978 انتخاب
8- قدرت دعا: روش‌های پیشرفته دعا‌ که می‌توانند نتایج پویایی برای‌تان به بار آورند!
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:مینا اعظامی - نشر میترا،صورتگر - دیویی: 248.32 - 232 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 5000 نسخه - 6 -60-5998-964-978 انتخاب
9- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 41 سال 1391 - 5000 نسخه - 88000 ریال - 0 -084-328-964-978 انتخاب
10- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 34 سال 1384 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23