لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (180)
تالیف (3)
ترجمه (212)
تهران (210)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (215) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 41 سال 1391 - 5000 نسخه - 88000 ریال - 0 -084-328-964-978 انتخاب
2- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1379 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
3- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 2000 ریال - انتخاب
4- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 44 سال 1385 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
5- چشم دل بگشا
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1386 - 5000 نسخه - 27000 ریال - 9 -079-328-964 انتخاب
6- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 42 سال 1391 - 3000 نسخه - 115000 ریال - 0 -084-328-964-978 انتخاب
7- چشم دل بگشا
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 27 سال 1387 - 5000 نسخه - 33000 ریال - 9 -079-328-964 انتخاب
8- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 33 سال 1388 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 5 -084-328-964 انتخاب
9- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1384 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 5 -084-328-964 انتخاب
10- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 39 سال 1390 - 5000 نسخه - 72000 ریال - 0 -084-328-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22