لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
2- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
3- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
4- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
5- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
6- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
7- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
8- نگاهی از نزدیک به محیط زیست
نويسنده:مایکل آلابای ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 577 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1