لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (121)
تالیف (30)
ترجمه (140)
تهران (170)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (121)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (170) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت موفق زمان: راهها و روشهای کاربردی
نويسنده:پاتریک فورسایت ؛ مترجم:مهربانو عنقایی ؛ ويراستار:محمدرضا هراتی - به‌تدبیر - دیویی: 650.11 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 7 -3-94369-964-978 انتخاب
2- حفاظت از حیوانات
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -04-7414-964 انتخاب
3- در سیاره ما چه خبر است
گردآورنده:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 7 -13-7414-964 انتخاب
4- ایجاد تعادل بین کار و زندگی
نويسنده:رابرت هالدن ؛ نويسنده:بن رنشا ؛ مترجم:فروزنده شهبازلو - به‌تدبیر - دیویی: 158.1 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 2 -5-96284-964 انتخاب
5- صرفه‌جویی در مصرف انرژی
نويسنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 4 -06-7414-964 انتخاب
6- در سیاره ما چه خبر است!
مترجم:محمدرضا هراتی ؛ نقاش:بابک مروارید ؛ نقاش:یاسمن هجری - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 2 -01-7414-964-978 انتخاب
7- در سیاره ما چه خبر است!
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 0 -14-6232-964 انتخاب
8- سبز نگه‌داشتن زمین
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 6000 نسخه - 2000 ریال - 3 -18-6232-964 انتخاب
9- حفاظت از آبها
مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-7414-03-X انتخاب
10- برای موفق شدن باانگیزه باشید: چگونه در خودتان و دیگران انگیزه ایجاد کنید
نويسنده:ریچارد دنی ؛ مترجم:فروزنده شهبازلو ؛ ويراستار:محمدرضا هراتی - به‌تدبیر - دیویی: 650.1 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 3 -00-2583-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17