لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (7)
تالیف (13)
ترجمه (9)
تهران (19)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش - دیویی: 616.89 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 964-383-204-X انتخاب
2- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش - دیویی: 616.89 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 964-383-204-X انتخاب
3- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش،سنجش تکمیلی - دیویی: 616.890076 - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 500 نسخه - 190000 ریال - 9 -204-383-964-978 انتخاب
4- دستورالعمل اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر مقیاس ملی سلامت روانی دانشجویان
نويسنده:حمید یعقوبی ؛ نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:سعید اکبری‌زردخانه - جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - دیویی: 378.194 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 4 -045-479-964-978 انتخاب
5- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش - دیویی: 616.89 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 964-383-204-X انتخاب
6- مراکز مشاوره دانشجویی: کارکردها و استانداردها
نويسنده:حمید یعقوبی ؛ نويسنده:فریبا زرانی ؛ نويسنده:حمید پورشریفی - جهاد دانشگاهی، واحد شهید بهشتی - دیویی: 378.19422 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 2 -049-479-964-978 انتخاب
7- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش - دیویی: 616.890076 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 9 -204-383-964-978 انتخاب
8- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش،سنجش تکمیلی - دیویی: 616.890076 - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 500 نسخه - 260000 ریال - 9 -204-383-964-978 انتخاب
9- مصاحبه انگیزشی: راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی گروهی
نويسنده:علی نویدیان ؛ نويسنده:حمید پورشریفی - سخن گستر - دیویی: 158.39 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 4 -016-247-600-978 انتخاب
10- درمان رفتاری - شناختی سالمندان
مترجم:فریبا زرانی ؛ مترجم:طیبه فردوسی ؛ مترجم:رضا باقریان‌سرارودی - جیحون - دیویی: 616.89142 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 48000 ریال - 6 -077-515-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3