لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (1)
تالیف (25)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان لرستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9500 ریال - 3 -62-6990-964-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان خراسان جنوبی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 6 -31-6991-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان اردبیل
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 5 -38-6991-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان مازندران
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 12000 ریال - 9 -57-6990-964-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان سیستان و بلوچستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9000 ریال - 2 -26-6991-964-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان سمنان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 7000 ریال - 9 -27-6991-964-978 انتخاب
7- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان خراسان شمالی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 6000 ریال - 5 -25-6991-964-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان قم
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 11000 ریال - 0 -50-6990-964-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان آذربایجان شرقی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 16000 ریال - 2 -39-6991-964-978 انتخاب
10- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان مرکزی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9000 ریال - 6 -58-6990-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3