لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (10)
تالیف (30)
ترجمه (4)
تهران (34)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پزشکی در ایران و جهان اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:نگار پزشک - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 610.955 - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 نسخه - 43000 ریال - 4 -447-303-964-978 انتخاب
2- ادیب الممالک فراهانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:سعید واشهری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 079.55 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 5 -635-303-964-978 انتخاب
3- تقی‌الدین اوحدی‌بلیانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:بهناز کمالی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.4 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 1 -480-303-964-978 انتخاب
4- فخر رازی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - کتابهای جیبی - دیویی: 189.1 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 37000 ریال - 9 -509-303-964-978 انتخاب
5- پزشکی در ایران و جهان اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:نگار پزشک - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 610.955 - 168 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 7 -446-303-964-978 انتخاب
6- خوزستان در دوران پیش از اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.53 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 26000 ریال - 2 -508-303-964-978 انتخاب
7- ابن سینا
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 189.1 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 6 -513-303-964-978 انتخاب
8- شیخ بهائی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:الهه سوداچی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.998 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 2 -470-303-964-978 انتخاب
9- شیخ صدوق (ابن بابویه)
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:سعید واشهری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.2924 - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 80000 ریال - 1 -620-303-964-978 انتخاب
10- کمال خجندی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.32 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 21000 ریال - 3 -499-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4