لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی مکانیزمها برای طراحان و ماشین‌سازان
نويسنده:نیکلاس چیرونیس ؛ نويسنده:نیل اسکلیتر ؛ مترجم:عبدالله ولی‌نژاد - نشر طراح - دیویی: 621.8 - 466 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 65000 ریال - 4 -07-7089-964 انتخاب
2- طراحی مکانیزمها برای طراحان و ماشین‌سازان
نويسنده:نیکلاس چیرونیس ؛ نويسنده:نیل اسکلیتر ؛ مترجم:عبدالله ولی‌نژاد - نشر طراح - دیویی: 621.8 - 458 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 47500 ریال - 4 -07-7089-964 انتخاب
3- طراحی مکانیزمها برای طراحان و ماشین‌سازان
نويسنده:نیکلاس چیرونیس ؛ نويسنده:نیل اسکلیتر ؛ مترجم:عبدالله ولی‌نژاد - نشر طراح - دیویی: 621.8 - 458 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 45000 ریال - 4 -07-7089-964 انتخاب
4- سونا: اصول و روشهای استفاده بهینه، تجهیزات
نويسنده:فالک شایت‌هاور ؛ نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:نوید پیرایش - طراح - دیویی: 613.41 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 18000 ریال - 6 -85-7089-964 انتخاب
5- نان و نانوایی اصول فنی و بهداشتی: انواع آردها، نان‌ها، مخمرها،... بهبود‌دهنده‌ها، فرها، ...
نويسنده:تئودور آلبرشت ؛ مترجم:نوید پیرایش - طراح - دیویی: 664.7523 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 430000 ریال - 4 -00-8666-600-978 انتخاب
6- طراحی مکانیزمها برای طراحان و ماشین‌سازان
نويسنده:نیکلاس چیرونیس ؛ نويسنده:نیل اسکلیتر ؛ مترجم:عبدالله ولی‌نژاد - نشر طراح - دیویی: 621.8 - 476 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 165000 ریال - 4 -07-7089-964 انتخاب
7- نان و نانوایی اصول فنی و بهداشتی: انواع آردها، نان‌ها، مخمرها،... بهبود‌دهنده‌ها، فرها، ...
نويسنده:تئودور آلبرشت ؛ مترجم:نوید پیرایش - طراح - دیویی: 664.7523 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 220000 ریال - 4 -00-8666-600-978 انتخاب
8- نان و نانوایی اصول فنی و بهداشتی: انواع آردها، نان‌ها، مخمرها،... بهبود‌دهنده‌ها، فرها، ...
نويسنده:تئودور آلبرشت ؛ مترجم:نوید پیرایش - طراح - دیویی: 664.7523 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 240000 ریال - 4 -00-8666-600-978 انتخاب
9- نان و نانوایی اصول فنی و بهداشتی: انواع آردها، نان‌ها، مخمرها،... بهبود‌دهنده‌ها، فرها، ...
نويسنده:تئودور آلبرشت ؛ مترجم:نوید پیرایش - طراح - دیویی: 664.7523 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 250000 ریال - 4 -00-8666-600-978 انتخاب
10- طراحی مکانیزمها برای طراحان و ماشین‌سازان
نويسنده:نیکلاس چیرونیس ؛ نويسنده:نیل اسکلیتر ؛ مترجم:عبدالله ولی‌نژاد - نشر طراح - دیویی: 621.8 - 472 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 100000 ریال - 4 -07-7089-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2