لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (4)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مثنوی معنوی به‌ نثر روان
به‌اهتمام:فاطمه سمیعی ؛ به‌اهتمام:لئا دانیالی ؛ مقدمه:ایرج شهبازی - مهر آرمین - 842 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 2100 نسخه - 330000 ریال - 6 -04-5292-600-978 انتخاب
2- مثنوی معنوی به‌ نثر روان
به‌اهتمام:فاطمه سمیعی ؛ به‌اهتمام:لئا دانیالی ؛ مقدمه:ایرج شهبازی - مهر آرمین - 842 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 6 -04-5292-600-978 انتخاب
3- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 974 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 350000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
4- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
5- اسرارنامه عطار نیشابوری به نثر روان فارسی
نويسنده:لئا دانیالی ؛ مقدمه:سیده‌زیبا بهروز ؛ ويراستار:محبوبه حاجی‌آقایی - گروه مطالعات اندیشه‌ورزان (آریا) - 336 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 135000 ریال - 1 -1-92845-600-978 انتخاب
6- خاقانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:لئا دانیالی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 232 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 29000 ریال - 7 -392-303-964-978 انتخاب
7- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
8- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: آ - ژ
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - 730 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 4 -48-7344-600-978 انتخاب
9- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: س - ی
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - 810 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 1 -49-7344-600-978 انتخاب
10- عطار نیشابوری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:لئا دانیالی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 0 -388-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2