لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (7)
تالیف (4)
ترجمه (7)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ ويراستار:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - دنیای ‌حرکت - دیویی: 612.04 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 80000 ریال - 964-96556-2-X انتخاب
2- تئوری و روش‌شناسی تمرین
نويسنده:تئودور بومپا ؛ نويسنده:محمدرضا حامدی‌نیا ؛ نويسنده:امیرحسین حقیقی - حتمی - دیویی: 613.711 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 6 -53-5751-600-978 انتخاب
3- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 899000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
4- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 292000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
5- راهنمای آزمایشگاهی سنجش آمادگی جسمانی و توصیه‌های تمرینی
نويسنده:ادمونداو آسه‌ودو ؛ نويسنده:مایکل استارک ؛ مترجم:مهدیه ملانوری‌شمسی - حتمی - دیویی: 615.82 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 65000 ریال - 8 -46-5751-600-978 انتخاب
6- تئوری و روشهای تمرین
نويسنده:تئودور بومپا ؛ نويسنده:سیروس شیرزادی ؛ نويسنده:محمدرضا حامدی‌نیا - حتمی - دیویی: 613.711 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 250000 ریال - 6 -53-5751-600-978 انتخاب
7- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 200000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
8- راهنمای آزمایشگاهی سنجش آمادگی جسمانی و توصیه‌های تمرینی
نويسنده:ادمونداو آسه‌ودو ؛ نويسنده:مایکل استارک ؛ مترجم:مهدیه ملانوری‌شمسی - حتمی - دیویی: 615.82 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 120000 ریال - 8 -46-5751-600-978 انتخاب
9- تئوری و روش‌شناسی تمرین
نويسنده:تئودور بومپا ؛ نويسنده:محمدرضا حامدی‌نیا ؛ نويسنده:امیرحسین حقیقی - حتمی - دیویی: 613.711 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 499000 ریال - انتخاب
10- تئوری و روش‌شناسی تمرین
نويسنده:تئودور بومپا ؛ نويسنده:محمدرضا حامدی‌نیا ؛ نويسنده:امیرحسین حقیقی - حتمی - دیویی: 613.711 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 275000 ریال - 6 -53-5751-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2