لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(251)
چاپ مجدد (1304)
تالیف (479)
ترجمه (1076)
تهران (1550)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (913)
كمك درسی و آموزشی (135)

تعداد یافت شده (1555) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خودآزمون هدفدار عربی سال اول راهنمایی
نويسنده:عیسی متقی‌زاده ؛ نويسنده:حمیدرضا میرحاجی ؛ نويسنده:قاسم کریمی - نشر شورا - دیویی: 492.75076 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 3600 ریال - 9 -48-5525-964 انتخاب
2- خودآزمون هدفدار عربی سال دوم راهنمایی
نويسنده:قاسم کریمی - نشر شورا - دیویی: 492.75076 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 4000 ریال - 7 -52-5525-964 انتخاب
3- خودآزمون هدفدار عربی سال سوم راهنمایی
نويسنده:قاسم کریمی - نشر شورا - دیویی: 492.75076 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3500 ریال - 9 -51-5525-964 انتخاب
4- دفتر تمرین عربی سال اول راهنمایی
نويسنده:قاسم کریمی ؛ نويسنده:حمیدرضا میرحاجی ؛ نويسنده:عیسی متقی‌زاده - نشر شورا - دیویی: 492.75076 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 4600 ریال - 7 -49-5525-964 انتخاب
5- فهمیده رزمنده کوچک
به‌اهتمام:قاسم کریمی ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.0843092 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 9000 ریال - 1 -4-92337-964 انتخاب
6- عربی اول راهنمایی را اینگونه بیاموزیم (خودآموز)
نويسنده:قاسم کریمی - موسسه ‌زیتون، ‌واحد کتاب - دیویی: 492.75076 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4500 ریال - 3 -54-6364-964 انتخاب
7- چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.314 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2500 ریال - 1 -222-417-964 انتخاب
8- چگونه بر خویشتن مدیریت کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.409 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2500 ریال - 1 -219-417-964 انتخاب
9- چگونه کارمند مناسب انتخاب کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.3112 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2500 ریال - 3 -221-417-964 انتخاب
10- چگونه برنامه‌ریزی کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.4012 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2500 ریال - 5 -220-417-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 156