لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (0)
تالیف (20)
ترجمه (6)
تهران (0)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لاحول و لاقوه الا بالله: آذربایجان روباعی آنتولوژیسی (1)
نويسنده:بهرام سورگون - ندای شمس - دیویی: 894.3611 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 1 -40-2688-964-978 انتخاب
2- کوراوغلونون ارزروم سفری
نويسنده:پریسا داداش‌پور ؛ ويراستار:بهرام سورگون - پارلاق قلم - دیویی: 894.3533 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -03-7793-600-978 انتخاب
3- بایات بایاتی ‌لار: آذربایجان بایاتی لاری
نويسنده:بهرام سورگون - پارلاق قلم - دیویی: 894.361108 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -8-95077-600-978 انتخاب
4- قرنفیل اوچ‌گول آچار: شعر توپلوسو (اوچ شاعیر)
نويسنده:بهرام سورگون ؛ مترجم:آرزوالسادات مختاری - پینار - دیویی: 894.3611 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 3 -66-2668-964-978 انتخاب
5- زادگاه اولین فریاد: مجموعه شعر
شاعر:فرشته افسری‌قره‌چپق ؛ ويراستار:بهرام سورگون - پارلاق قلم - دیویی: 8fa1.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -00-7793-600-978 انتخاب
6- جمیله: پووئست (کیچیک رومان)
نويسنده:چنگیز آیتماتوف ؛ مترجم:قیلمان موسی‌یئو ؛ مترجم:بهرام سورگون - پارلاق قلم - دیویی: 891.7344 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -1-95077-600-978 انتخاب
7- اصلی و کرم داستانی
گردآورنده:بهرام سورگون ؛ گرافيست:آتابای تیکان‌تپه‌لی - پارلاق قلم - دیویی: 894.3613 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -34-7793-600-978 انتخاب
8- شیر بورجو، آت ایلی، ایت‌گونو: شعر توپلوسو
نويسنده:سلام سروان ؛ مترجم:بهرام سورگون - پارلاق قلم - دیویی: 894.3611 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -49-7793-600-978 انتخاب
9- چنگیز خانین آغ بولودو پووئست (کیچیک رومان)
نويسنده:چنگیز آیتماتوف ؛ مترجم:متی عثمان‌اوغلو ؛ ويراستار:بهرام سورگون - پارلاق قلم - دیویی: 891.7344 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -31-8895-600-978 انتخاب
10- آنا تارلا پووئست (کیچیک رومان)
نويسنده:چنگیز آیتماتوف ؛ گردآورنده:بهرام سورگون ؛ مترجم:جمیل علی‌بی‌اوو - پارلاق قلم - دیویی: 894.3613 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -50-7793-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3