لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(140)
چاپ مجدد (438)
تالیف (575)
ترجمه (3)
تهران (578)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (577)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (578) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در مصرف برق
نقاش:یاسمن اکبری ؛ نويسنده:اعظم تبرایی - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 25000 ریال - 8 -24-2874-964-978 انتخاب
2- در مصرف برق
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ نقاش:علی خوش‌جام ؛ نقاش:یاسمن اکبری - نشر نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 ریال - 3 -48-7766-964 انتخاب
3- در میهمانی
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ نقاش:علی خوش‌جام ؛ نقاش:یاسمن اکبری - نشر نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 ریال - 8 -71-7766-964 انتخاب
4- خرابکاری؟! نه!
نويسنده:جوی‌ویلت بری ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ بازنويسي:اعظم تبرایی - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 6000 ریال - 5 -12-2874-964-978 انتخاب
5- در مراقبت از دندان
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 30000 ریال - 3 -010-185-600-978 انتخاب
6- در مصرف گاز
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:راحله احسانی - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 30000 ریال - 1 -085-185-600-978 انتخاب
7- خطر در زلزله
نويسنده:اعظم تبرایی - نوای ‌مدرسه - دیویی: 305.23 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 6000 ریال - 8 -24-2874-964-978 انتخاب
8- در زمستان
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ نقاش:علی خوش‌جام ؛ نقاش:یاسمن اکبری - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 ریال - 1 -18-7766-964 انتخاب
9- ماجرای سگ کوچولو
بازنويسي:اعظم تبرایی ؛ مترجم:بهنام قشقایی - رایحه قلم - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 250000 ریال - 7 -9-92418-600-978 انتخاب
10- خطر در خانه
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ نقاش:علی خوش‌جام ؛ نقاش:یاسمن اکبری - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 5000 ریال - 3 -17-7766-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 58