لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(140)
چاپ مجدد (438)
تالیف (575)
ترجمه (3)
تهران (578)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (577)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (578) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در مصرف گاز
نويسنده:اعظم تبرایی - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 9 -56-2874-964-978 انتخاب
2- در مصرف برق
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام ؛ تصويرگر:یاسمن اکبری - نشر نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 5 -16-7766-964 انتخاب
3- در خانه
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ نقاش:علی خوش‌جام ؛ نقاش:یاسمن اکبری - نشر نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 0 -13-7766-964 انتخاب
4- در مهد کودک
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ نقاش:علی خوش‌جام ؛ نقاش:یاسمن اکبری - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 964-7766-70-X انتخاب
5- در مصرف آب
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام ؛ تصويرگر:یاسمن اکبری - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 6 -02-2874-964-978 انتخاب
6- در فصل بهار
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ تصويرگر:یاسمن اکبری - نشر نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 4 -42-7766-964 انتخاب
7- در زمستان
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام ؛ تصويرگر:یاسمن اکبری - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -18-7766-964 انتخاب
8- در مدرسه
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام ؛ تصويرگر:یاسمن اکبری - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 9 -00-7766-964 انتخاب
9- مزاحمت؟! نه!
نويسنده:جوی‌ویلت بری ؛ بازنويسي:اعظم تبرایی ؛ مترجم:امیر صالحی‌مقدم - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 5 -41-2874-964-978 انتخاب
10- در ادب و احترام
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ نقاش:علی خوش‌جام ؛ نقاش:یاسمن اکبری - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -23-2874-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 58