لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (7)
ترجمه (1)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کریستال‌های فوتونی: افزاره‌ها، فیبرها، نانوساختارها، و حسگرها
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:احمد محب‌زاده‌بهابادی ؛ نويسنده:نصرت‌الله گرانپایه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -64-6594-600-978 انتخاب
2- مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:الناز قهرمانی‌راد ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 9 -30-6594-600-978 انتخاب
3- کریستال‌های فوتونی: افزاره‌ها، فیبرها، نانوساختارها، و حسگرها
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:احمد محب‌زاده‌بهابادی ؛ نويسنده:نصرت‌الله گرانپایه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -64-6594-600-978 انتخاب
4- مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:الناز قهرمانی‌راد ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -30-6594-600-978 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر فوتونیک
نويسنده:سعید علیائی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -51-2651-964-978 انتخاب
6- اصول مخابرات بی‌سیم نوری مبتنی بر دیودهای نورانی
نويسنده:اسویلن دیمیتروف ؛ نويسنده:هارالد هاس ؛ مترجم:فرزانه ابراهیمی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -1-99669-600-978 انتخاب
7- مقدمه‌ای بر فوتونیک
نويسنده:سعید علیائی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -51-2651-964-978 انتخاب
8- چکیده مقالات پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران: 30 و 31 فروردین ماه 1396 دانشگاه شهید رجائی - دانشکده مهندسی برق
تدوين:محمد شمس‌اسفندآبادی ؛ تدوين:سعید علیائی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -86-6594-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1