لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (190)
تالیف (218)
ترجمه (0)
تهران (218)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (191)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (218) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فصل‌ها: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 40000 ریال - 0 -0395-08-964-978 انتخاب
2- میهن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1395 - 40000 ریال - 6 -0393-08-964-978 انتخاب
3- رسانه: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 40000 ریال - 2 -0388-08-964-978 انتخاب
4- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.24076 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 30000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
5- خیابان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 30000 ریال - 4 -0397-08-964-978 انتخاب
6- نمایش خلاق
نويسنده:کبری مالمیر ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 70000 ریال - 5 -1055-07-964-978 انتخاب
7- میهن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1398 - 40000 ریال - 6 -0393-08-964-978 انتخاب
8- من و اطرافیانم
نويسنده:مجید راستی ؛ نويسنده:نبی‌الله صادقیان ؛ نويسنده:مهدی دریافزون - موسسه فرهنگی مدرسه برهان،مدرسه - دیویی: 372.2107 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 60000 ریال - 0 -0960-08-964-978 انتخاب
9- من و طبیعت (آفرینش)
نويسنده:مجید راستی ؛ نويسنده:نبی‌الله صادقیان ؛ نويسنده:مهدی دریافزون - موسسه فرهنگی مدرسه برهان،مدرسه - دیویی: 372.2107 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 60000 ریال - 4 -0959-08-964-978 انتخاب
10- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22