لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از پسماند تا بازیافت
نويسنده:هلن اورم ؛ مترجم:گلی افجه‌ای - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7282 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 140000 ریال - 3 -345-389-964-978 انتخاب
2- سبزشدن چه آسان: کارهای ساده‌‌ای که می‌توانید برای محافظت از زمین انجام دهید
نويسنده:الی رایان ؛ مترجم:گلی افجه‌ای - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.7 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 4 -348-389-964-978 انتخاب
3- از پسماند تا بازیافت
نويسنده:هلن اورم ؛ مترجم:گلی افجه‌ای - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7282 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 140000 ریال - 3 -345-389-964-978 انتخاب
4- از پسماند تا بازیافت
نويسنده:هلن اورم ؛ مترجم:گلی افجه‌ای - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7282 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 25000 ریال - 3 -345-389-964-978 انتخاب
5- از پسماند تا بازیافت
نويسنده:هلن اورم ؛ مترجم:گلی افجه‌ای - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7282 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 3 -345-389-964-978 انتخاب
6- از پسماند تا بازیافت
نويسنده:هلن اورم ؛ مترجم:گلی افجه‌ای - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7282 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 3 -345-389-964-978 انتخاب
7- گوارش: پرسشها و پاسخها
نويسنده:اندرو وارنر ؛ مترجم:مسعود دوغانی‌مقدم ؛ مترجم:گلی افجه‌ای - تریتای زمان - دیویی: 612.3 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 112000 ریال - 1 -0-95597-600-978 انتخاب
8- از پسماند تا بازیافت
نويسنده:هلن اورم ؛ مترجم:گلی افجه‌ای - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7282 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 20000 ریال - 3 -345-389-964-978 انتخاب
9- سبزشدن چه آسان: کارهای ساده‌‌ای که می‌توانید برای محافظت از زمین انجام دهید
نويسنده:الی رایان ؛ مترجم:گلی افجه‌ای - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.7 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 30000 ریال - 4 -348-389-964-978 انتخاب
10- زندگی با خرد تائو: تائوته‌چینگ کامل و جمله‌های تاکیدی
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:گلی افجه‌ای - انتشارات تهران - دیویی: 299.51482 - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 35000 ریال - 8 -31-2911-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2